Política de Privacitat

Tal com estableix la “Ley Orgánica de Protección de Datos”, des del dia 8 de juny del 2015,  estem degudament donats d’Alta al “Registro General de Protección de Datos” amb el codi d’inscripció numero 2151591327, a l’apartat “Fichero Socios – Gestión de Actividades Asociativas, Culturales, Recreativas. Deportivas y Sociales”

En aquest document i figuren les dades, únicament les que obliga la llei per les AV i que son, Nom i Cognoms, Adreça Complerta, Números de telèfon fix i mòbil, correu electrònic i numero de compte bancari, amb l’única finalitat de domiciliar les quotes de socis.

Text legal que indiquem a totes les nostres notificacions:

Avís legal: Aquest missatge, inclosos els seus fitxers adjunts, conté informació confidencial, dirigida a un destinatari i amb una finalitat específica protegida per la Llei. Els informem que si Vostè no és el destinatari del mateix, haurà d’eliminar aquest correu, quedant estrictament prohibida qualsevol divulgació, còpia o distribució del seu contingut, així com desenvolupar o executar qualsevol tipus d’acció basada en el seu contingut. Si Vostè és el destinatari, l’ús de la informació que ha rebut, haurà d’estar limitat a la finalitat específica per la qual se li ha enviat.
Publicitat: Aquesta comunicació comercial se li ha enviat a partir de les dades de contacte que Vostè ha tingut l’amabilitat de facilitar-nos. Si desitja canviar la seva adreça de correu electrònic o no rebre els nostres missatges informatius i/o comercials pot indicar-ho dirigint la seva petició per escrit al nostre correu electrònic veins@veinspoblenou.cat i/o carta postal al C/ Tossa de Mar nº 13, baixos de 08720-Vilafranca del Penedès, posant en l’assumpte del segon cas ”DONAR DE BAIXA”. La seva petició serà efectiva en un període màxim de deu dies hàbils.  Nota: El termini designat es potestatiu i subjecte a variacions. 
Protecció de Dades: En compliment del que s’estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que, mitjançant aquest formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers propietat de l’Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès, amb l’objectiu de poder posar-nos en contacte amb vostè i informar-lo de les nostres activitats. Així mateix, l’informem de la possibilitat que exerceixi els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, enviant escrit al nostre correu electrònic veins@veinspoblenou.cat i/o carta postal al C/ Tossa de Mar nº 13, baixos de 08720-Vilafranca del Penedès.
Protección de Datos: En cumplimiento de lo que establece la Ley orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que nos facilite a través de cualquier formulario de esta web quedarán incorporados y serán tratados en el fichero “Socios” propiedad de l’Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès, con el objetivo de poder contactar con Vd. e informarle de nuestras actividades. Así mismo, le informamos de la posibilidad que ejerza los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos de carácter personal, enviando escrito a nuestro correo electrónico veins@veinspoblenou.cat y/o carta postal a la C/ Tossa de Mar nº 13, bajos de 08720-Vilafranca del Penedès.

*************************************************************

Tanmateix i tal com també indica la Llei de Protecció de Dades, tot els membres de la Junta Directiva d’aquesta Associació de Veïns, tots els professionals externs tal com informàtics, gestors, etc., han signat el “Document de Confidencialitat”, segons text d’exemple que incluim a continuació:

Mitjançant el present Document, el sotasignat en la seva qualitat de membre de la Junta Directiva de l’Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès,  amb accés als Sistemes de Informació i per tant als Fitxers de la seva titularitat, manifesta conèixer la ubicació del Document de Seguretat de la Lley de Protecció de Dades  i accepta expressament totes i cadascuna de les obligacions que es desprenen, estant obligat a complir les normes de seguretat del Document de Seguretat que li afectin i en concret:
1.-  Haurà de guardar secret professional en relació a les dades del Fitxer de Socis.
2.-  Es prohibeix expressament l’ús dels Sistemes de Informació per temes personals. Tota la informació creada, emmagatzemada o transmesa utilitzant els Sistemes de Informació de l’Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès  es propietat d’aquesta.
4.-  L’Usuari comunicarà, d’acord amb el procediment establert, totes les incidències que afectin a la seguretat de les dades.
5.-  És responsable de l’ordinador, programa, e-mail i qualsevol altre equipament que tingui assignat, sent responsable del resultat de la instal·lació de programes no autoritzats, il·legals, intercanvi d’arxius P2P, etc. No connecti cap dispositiu als equips d’informàtica. Els Administradors del Sistema son els únics autoritzats per instal·lar software i modificar la configuració dels ordinadors.
6.-  L’Usuari serà el responsable de mantenir la confidencialitat dels codis.
7.-  Si l’Usuari detecta qualsevol ús no autoritzat del seu codi d’usuari i/o contrasenya, tant del seu compte per a entrar en el sistema com del seu compte d’e-mail, haurà de notificar-lo immediatament a l’Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès.
8.-  Tret que li hagi atorgat el seu consentiment exprés i per escrit, l’Usuari no podrà cedir ni subcontractar els seus drets d’ús del compte d’e-mail, atorgar garanties sobre aquests ni transmetre cap part dels seus drets d’ús.
9.-  Es reserva el dret a donar de baixa i/o bloquejar el compte d’e-mail sense previ avís, si es detecta un ús fraudulent com podria ser la utilització del compte per a enviament de Spam, ofertes i/o promocions no autoritzades per suplantació d’identitat actuant en nom i representació de, etc.
10.- L’Usuari, excepte autorització expressa, no esta autoritzat a tractar dades fora del local ja sigui mitjançant dispositius portàtils, memòries USB o elements anàlegs.
11.- L’usuari ha de custodiar la informació en suport Documental que manipuli, i es guardarà on l’accés estigui restringit al personal autoritzat.
12.-Quan l’usuari, en compliment de les seves funcions accedeixi a fitxers de socis de l’Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès, haurà de guardar secret professional de les dades a les que tingui accés i aplicarà les mesures de seguretat que garanteixin la integritat, disponibilitat i confidencialitat de les mateixes.
13.- L’enviament de documentació amb dades de salut es realitzarà en casos estrictament necessaris i motivats. Quan l’enviament es realitzi mitjançant correu electrònic o sistemes de transferència de fitxers a través de xarxes públiques o no protegides, s’establiran contrasenyes per l’obertura dels arxius. En cas de realitzar-se l’enviament per correu postal, es realitzarà de manera que es pugui certificar tant el lliurament de la documentació com el seu receptor.
14.- Amb la finalitat de garantir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels afectats, l’Usuari haurà de comunicar immediatament totes les sol·licituds que rebi.
15.-L’Usuari reconeix que tota la documentació tècnica, informes, protocols desenvolupats, procediments, projectes, codi font del programari de desenvolupament propi, així com tota la documentació relacionada amb aquests, pertanyen i corresponen de forma exclusiva a conformitat amb el que disposa l’article 97,4.
El membre de la Junta Directiva declara haver estat informat sobre l’existència del Fitxer de Socis on s’inclouen i tracten les seves dades amb la finalitat derivada de la relació social, com són principalment la realització de les seves nòmines.
Així mateix consenteix i autoritza expressament que les seves dades acadèmiques, professionals i fotografia, puguin ser utilitzades amb finalitats corporatives tant a la Web de com en qualsevol altre suport audiovisual promocional de l’empresa. Aquesta autorització podrà ser revocada en qualsevol moment dirigint la seva petició a l’Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès
El membre de la Junta Directiva declara haver estat informat per part de l’Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès de l’existència de càmeres de vídeo vigilància amb la finalitat del control de l’activitat laboral i garantir la seguretat en el centre.
Finalment, el membre de la Junta afirma haver estat informat de la totalitat dels extrems continguts en l’article 5 de la Llei de Protecció de Dades, en relació al tractament de les seves dades personals per part de l’Associació de Veïns del Barri del Poble Nou de Vilafranca del Penedès motivats per la relació social que els uneix.
Vilafranca del Penedès a 22 de juliol del 2015
 La Junta Directiva/El Professional/ El Col·laborador    El Responsable del Fitxer

*********************************************************************